Juridische informatie

1. Identificatie van de dienstverlener

N.V. Kreon, met maatschappelijke zetel te B-3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1152.
Ondernemingsnummer: 0422.344.235
BTW-nummer: 422.344.235.
E-Mail: [email protected]kreon.com
Telefoon: + 32 89 81 97 80
Fax: + 32 89 81 97 80

Gedelegeerd bestuurder:
BVBA Splendid, met als ondernemingsnummer 0404.107.245 en met zetel te B-3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1152

Bestuurder:
NV VAESSEN Industries, met ondernemingsnummer 0897.218.326 en met zetel te B-3650 Dilsen, Kruishoefstraat 50

 

2. Instemming met de algemene voorwaarden:

De toegang tot deze site en / of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.
De volgende algemene voorwaarden beheersen aldus op exclusieve wijze, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen partijen, de relatie tussen de NV Kreon en de gebruikers van de website www.kreon.com

 

3. Auteursrechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video's, illustraties weergegeven op de site van www.kreon.com, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken, en ( een deel van) de software zijn eigendom van NV Kreon en / of gebruikt de NV Kreon onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van NV Kreon. De gebruiker / klant van Kreon NV verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

 

4. Merken

De merken en / of logo's van NV Kreon en / of andere verwante vennootschappen die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en / of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van NV Kreon en / of andere verwante vennootschappen maken, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

 

5. Gebruik van de site en van haar inhoud

De NV Kreon verleent aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NV Kreon, is het verboden om informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. De NV Kreon kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn, noch schadevergoeding een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en / of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van NV Kreon of van haar producten kan bezoedelen.

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk, intimiderend, vulgair,, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die is toegebracht aan NV Kreon of derden, door hemzelf of door een derde die gebruik maakt van de website of nog door een persoon waarvoor hij verantwoordelijk is.

De gebruiker verbindt er zich toe NV Kreon schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vordering, eis of veroordeling tot schadevergoeding of tot welke bedragen ook waartoe NV Kreon gehouden zou zijn als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de site door de gebruiker ( bijv. wegens zijn gedrag of de berichten die de klant zou verspreiden op de site)

 

6. Aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de website

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert de NV Kreon de site ? als dusdanig?. De NV Kreon verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en / of de inhoud van de site.

De NV Kreon biedt geen waarborg over de continuïteit , de toegang, de beschikbaarheid en / of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

De NV Kreon doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. De NV Kreon kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan de NV Kreon geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site. De NV Kreon zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte, al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen.

De NV Kreon is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites. De NV Kreon verbindt er zich evenwel toe om op gepaste tijdstippen de inhoud van voormelde sites na te gaan en deze op hun juistheid te controleren. Indien nodig zal de NV Kreon de koppelingen naar externe websites verwijderen, hetgeen in hoofde van de NV Kreon echter geen resultaatsverbintenis uitmaakt. Bijgevolg kan de NV Kreon geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

De NV Kreon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De NV Kreon kan bovendien ook niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie die door derden op de eigen website worden geplaatst.

De NV Kreon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de mededelingen uitgaande van of bestemd voor de gebruiker, tenzij deze mededelingen afkomstig zijn van NV Kreon voormeld.

De NV Kreon wijst verder iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar NV Kreon via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

 

7. Persoonsgegevens

De NV Kreon zal de gegevens die ze van de gebruiker zou ontvangen behandelen zoals vermeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De door de gebruiker aan NV Kreon meegedeelde persoonsgegevens worden geregistreerd in de bestanden van de NV Kreon en worden slechts verwerkt in het kader van informatiecampagnes of promoties die verband houden met de producten en diensten van de NV Kreon.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden eveneens gebruikt door de NV Kreon met het oog op het beheer van de dienst die NV Kreon levert aan de gebruiker, in het kader van klantenbeheer evenals met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de NV Kreon en de gebruiker.

De gebruiker beschikt over een recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens van NV Kreon. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met NV Kreon.

De gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen direct marketing en kan hiertoe contact opnemen met de NV Kreon.

Ingeval de gegevens van de gebruiker zouden wijzigen, dan is deze gehouden NV Kreon hiervan in kennis te stellen binnen de 15 dagen vanaf deze wijziging.

De gebruiker verbindt er zich toe de gegevens van de NV Kreon, noch van verwante vennootschappen te gebruiken voor het verzenden van onaangevraagde reclame, bij gebreke waarvan de NV Kreon gerechtelijke stappen zal kunnen ondernemen tegen de gebruiker of derden.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Met betrekking tot de overeenkomsten die door deze algemene voorwaarden geregeld worden, evenals met betrekking tot de algemene voorwaarden zelf is het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting met betrekking tot deze overeenkomsten of algemene voorwaarden die niet op minnelijke wijze kan worden beslecht, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van Antwerpen ( België)

 

9. Algemene bepalingen

Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of zou worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling.